ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DOCKX PLASTICS

1.DEFINITIES In het hierna volgende wordt verstaan onder: -Dockx Plastics: Dockx Plastics B.V.B.A. -De afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van DOCKX PLASTICS zaken wenst te ko- pen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Dockx Plastics wenst te sluiten of sluit. 2.TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes van en alle overeenkomsten met DOCKX PLASTICS, voor zover er niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2.3 De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door he reageren op een door DOCKX PLASTICS uitgebrachte offerte of door de bestelling van zaken bij DOCKX PLASTICS. 2.4 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover er deze schriftelijk zijn vastgelegd en voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen. 3.TOTSTANDKOMING 3.1 De in offertes, folders, catalogi of andere documentatie vermelde maten, gewichten en ande- re gegevens, alsmede de erin opgenomen afbeeldingen van deze producten, hebben een infor- matie karakter. Zij gelden niet als aanbod van DOCKX PLASTICS. 3.2 Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de afnemer. DOCKX PLASTICS is pas gebonden door de verzending van haar orderbevestiging. Indien de afnemer niet binnen twee werkdagen na verzending van die orderbevestiging haar bezwaren schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.3 Later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede toezeggingen gedaan door DOCKX PLASTICS en/of haar personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen, zijn slechts bindend indien DOCKX PLASTICS deze schriftelijk heeft bevestigd. 3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, wordt DOCKX PLASTICS gebonden door de uitvoering van de werkzaamheden. De factuur wordt in dat geval geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 4.PRIJZEN Tenzij anders vermeld, zijn alle door DOCKX PLASTICS opgegeven prijzen: Exclusief BTW. Exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling. Exclusief de kosten van verpakking, verzekering en vervoer. Bij wijzigingen van de prijzen van grondstoffen en/wisselkoersen, worden de prijzen van de dag in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht 15.0OEUR administratiekosten te rekenen voor orders met een fac- tuurwaarde lager dan 50.00 EUR buiten BTW. 5.UITVOERING Het is DOCKX PLASTICS toegelaten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 6.LEVERING 6.1 Tenzij is overeengekomen dat DOCKX PLASTICS voor levering zal zorgen, geschiedt de le- vering door de beschikkingstelling aan de afnemer, dan wel aan de door de afnemer aangewezen vervoerder. 6.2 Indien is overeengekomen dat DOCKX PSASTICS voor levering zal zorgen, geschiedt de levering door afgifte aan het op bestelbon vermelde adres. 6.3 Vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de afnemer. 6.4 De door DOCKX PLASTICS opgegeven leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en enkel ten titel van inlichting, zij zijn nooit bindend en het niet tijdig leveren kan dan ook geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding of weerhouden worden als oorzaak tot verbreking de overeenkomst. 6.5 De afnemer verleent DOCKX PLASTICS bij voorbaat toestemming de door de afnemer bestel- de zaken in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De afnemer verlicht zich elke deellevering als een zelfstandige levering te beschouwen en derh- alve iedere desbetreffende factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. 7.INSTALLATIE 7.1 Indien DOCKX PLASTICS zich ook verbonden heeft tot installatie van de bestelde goederen, dient de afnemer de aanwijzingen die DOCKX PLASTICS hiertoe zal geven op te volgen, de afne- mer zal aan door DOCKX PLASTICS aangewezen personen toegang verschaffen tot de plaats(en) welke nodig om de installatie te kunnen uitvoeren. 7.2 Zowel datum als tijdstip van de installatie worden door DOCKX PLASTICS bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Het niet tijdig installeren kan nooit aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding of ingeroepen worden tot verbreking van de handelsovereenkomst. 8.BETALING 8.1 De facturen van DOCKX PLASTICS, behoudens andersluidende bepalingen, zijn strikt con- tant betaalbaar, zonder korting. 8.2 Indien betaling binnen de in het vorig lid gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de afnemer over het gehele factuurbedrag zonder ingebrekestelling met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt een verwijlinterest verschuldigd ter hoogte van 10% op jaarbasis tot aan de dag der algehele voldoening. 8.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, voor DOCKX PLASTICS verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van de nalatige afne- mer. De facturen die op de vervaldatum onbetaald blijven worden van rechtswege zonder inge- brekestelling verhoogd met een bedrag van 10% van het factuurbedrag ten titel van schadebed- ing met een minimum van €100,00. 8.4 Indien ter invordering van een factuur van DOCKX PLASTICS een gerechtelijke procedure dient te worden ingesteld, zal daarenboven, naast het schadebeding en de verwijlinteresten hi- ervoor vermeld naast de bedragen die verschuldigd zijn conform het Gerechtelijk Wetboek, een bedrag verschuldigd zijn conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 7 augustus 2002). 8.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in artikel 8.1 is bepaald, heeft DOCKX PLASTICS te alle tijden het recht te verlangen dat de afnemer zekerheid stelt voor de betaling, of dat de afnemer voor de levering of de installatie het door haar verschuldigde bedrag geheel of voor een door DOCKX PLASTICS te bepalen gedeelte voldoet. 8.6 In geval van samenloop, insolventieprocedure of beslag is de klant akkoord dat DOCKX PLASTICS haar eventuele schuld t.a.v. de klant compenseert met de schuld van de klant t.a.v. DOCKX PLASTICS, ongeacht de datum van de opeisbaarheid, het doel of de valuta waarin de schulden zijn uitgedrukt. 9.EIGENDOMSVOORBEHOUD 9.1 Niettegenstaande de levering, gaat de eigendom van de te leveren zaken eerst op de afnemer over wanneer zij al hetgeen zij op grond van de desbetreffende en soortelijke, gesloten of nog te sluiten, overeenkomsten aan D0CKX PLASTICS verschuldigd is, heeft voldaan. 9.2 De afnemer is verplicht de door DOCKX PLASTICS geleverde zaken met de nodige zorgvuld- igheid en als herkenbaar eigendom van DOCKX PLASTICS te bewaren. 9.3 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, noch aan een derde enig ander recht daarop verlenen, noch onroerend maken door incorporatie, noch vermengen met een ander roerend goed. 9.4 Indien de afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens DOCKX PLAS- TICS te kort schiet of DOCKX PLASTICS goede grond heeft te vrezen dat de afnemer in die ver- plichtingen tekort zal schieten, is DOCKX PLASTICS gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 10.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Alle in de aan de afnemer verzonden catalogi, brochures en offertes opgenomen (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, enz. alsmede alle andere van DOCKX PLASTICS afkomstige schriftelijke en elektronische documenten blijven het intel- lectueel eigendom van DOCKX PLASTICS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOCKX PLASTICS is het de afnemer verboden om dergelijk informatie te kopiëren en/of door verkopen. Het gebruik van deze informatie dient op eerste verzoek van DOCKX PLASTICS onmiddellijk te worden teruggezonden. 11.OPSCHORTING EN VERBREKING VAN HET CONTRACT 11.1 Indien de afnemer enige tijd voor haar uit een overeenkomst met DOCKX PLASTICS voort- vloeiende verplichting niet stipt nakomt of DOCKX PLASTICS omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer een dergelijke verplichting niet stipt zal nakomen heeft DOCKX PLASTICS het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met de afnemer geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding onverminderd het recht van DOCKX PLASTICS om de gedwongen uitvoering na te streven. Als omstandigheden die DOCKX PLASTICS goede grond geven te vrezen dat de afnemer een dergelijke verplichting niet stipt zal nakomen, gelden in ieder geval: het aanvragen of uitspreken van het faillissement van de afnemer, overlijden of ondercuratelestelling van de afnemer, staking of overdracht van het bedrijf van de afnemer of een belangrijk deel daarvan in een op te richten of reeds bestaande vennootschap en wijziging van de doelstelling van dat bedrijf. 11.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de afnemer, is deze een schadever- goeding aan DOCKX PLASTICS verschuldigd, minstens 35% van de verkoopprijs vermeerderd met reeds geleverde prestaties/zaken. 12.KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN 12.1 Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na levering respectievelijk installatie aangetekend aan DOCKX PLASTICS te worden gemeld, op straffe van niet-ontvankelijkheid. 12.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn hadden kunnen worden vastgesteld dienen onmiddellijk nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan DOCKX PLASTICS te worden gemeld. Terugzenden van goederen is enkel mogelijk indien voldaan is aan de door DOCKX PLASTICS gestelde eisen voor terugzending. 12.3 Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de installatie te hebben goedgekeurd. Klachten hoeven in dat geval niet meer door DOCKX PLASTICS in behandeling te worden genomen. 12.4 Om DOCKX PLASTICS toe te laten de klacht voldoende te onderzoeken, dient de afnemer door DOCKX PLASTICS gevraagde medewerking te verlenen; onder andere dient zij DOCKX PLASTICS in gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek uit te voeren of te laten uitvoeren naar de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde goederen en installatie daarvan. 12.5 Ontvangst van terugzendingen door of namens DOCKX PLASTICS houdt geen erkenning in gebreken aan het geleverde dan wel enige erkenning van aansprakelijkheid in. 12.6 Gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. 12.7 De volgende verschillen zijn te aanvaarden afwijkingen: lichte verschillen in kleur, zuiverhe- id, gladheid, satinering, aanblik. 13.GARANTIE DOCKX PLASTICS garandeert gedurende 12 maanden na de levering van de bestelde zaken, en indien installatie van de bestelde zaken is overeengekomen, 12 maanden na de installatie daarvan, dat de geleverde zaken deugdelijk zijn voor het doel waartoe zij bij de overeenkomst zijn bestemd. Deze garantie strekt zicht niet verder uit dan tot herstel of -zo nodig- volledige vervanging van de ondeugdelijke goederen. Is herstel of vervanging naar de mening van DOCKX PLASTICS niet mogelijk, dan zal DOCKX PLASTICS het gefactureerde bedrag terugbetalen. Indi- en ondeugdelijkheid is te wijten aan oorzaken die niet zijn gelegen in het geleverde zelf, zoals on- juist gebruik van het geleverde of de inwerking op het geleverde van schadelijke stoffen, weers- gesteldheid, ongedierte en dergelijke, is de garantie niet van toepassing en is DOCKX PLASTICS niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade, uit welke hoofde dan ook. Afnemers staan jegens DOCKX PLASTICS in voor de juistheid van de door hen verstrekte tek- eningen, berekeningen, ramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens aanvaard DOCKX PLASTICS geen enkele verantwoordelijkheid. 14.0VERMACHT 14.1 In geval van overmacht zal DOCKX PLASTICS gerechtigd zijn ter hare keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn. DOCKX PLASTICS dient hiervan aan de afnemer terstond mededeling te doen. 15.AANSPRAKELIJKHEID 15.1 DOCKX PLASTICS is nimmer aansprakelijk voor enigerlei bedrijfs- of andere gevolgschade uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de geleverde/geinstalleerde zaken komt geheel voor risico van de afnemer. Voor andere door de afnemer geleden schade is DOCKX PLASTICS slechts aansprakelijk indien de afnemer bewijst dat het ontstaan van die schade te wijten aan schuld van DOCKX PLASTICS, haar medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en overige personen die DOCKX PLASTICS inschakelt bij uitvoering van haar verbintenissen. 15.2 De omvang van de in artikel 15.1 bedoelde aansprakelijkheid van DOCKX PLASTICS is beperkt tot de hoogte van de in de desbetreffende factuur vermelde koopprijs. 15.3 De afnemer vrijwaart DOCKX PLASTICS voor iedere aanspraak van derden ten aanzien van het gebruik van de door DOCKX PLASTICS aan de afnemer geleverde zaken. 16.VERZEKERING 16.1 Vanaf het moment van de levering dient de afnemer de door DOCKX PLASTICS geleverde zaken genoegzaam tegen alle verzekerbare risico's te verzekeren. 16.2 Vanaf het moment van de levering dient de afnemer zich genoegzaam tegen alle uit het gebruik van de door DOCKX PLASTICS geleverde zaken voortvloeiende aanspraken van derden te verzekeren. 17.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID Op elke overeenkomst tussen DOCKX PLASTICS en de afnemer is enkel het Belgisch recht van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te Haacht en de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin